Platform VerenigingsManagement

De Nederlandse Associatie

Disclaimer

© 2007-2017, VM uitgevers b.v., Bunnik
 
Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam VM-online.nl, VM-online.nl en VM-wijzer berusten bij VM uitgevers b.v., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op VM-online.nl en VMonline.nl.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van VM uitgevers b.v. en haar toeleveranciers op de inhoud van VM-online.nl,VMonline.nl en VM-wijzer, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan VM uitgevers b.v. c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van VM-online.nl, VM-online.nl en VM-wijzer slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit VM-online.nl, VMonline.nl en VM-wijzer op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens VM-online.nl, VMonline.nl en VM-wijzer en de totstandkoming van VM-online.nl, VMonline.nl en VM-wijzer naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd.
VM uitgevers b.v., noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op VM-online.nl en VMonline.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van VM uitgevers b.v. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via VM-online.nl, VMonline.nl en VM-wijzer aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. VM uitgevers b.v. is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van VM-online.nl, VMonline.nl en VM-wijzer voor gebruiker.